Komplexná príprava územia podľa projektového zámeru - analýza

Komplexná príprava územia

Predmetom našej činnosti v tejto oblasti je riadenia projektov

Vďaka našim skúsenostiam spolu s Vami rozanalyzujeme, pripravíme a navrhneme časový a finančný plán realizácie Vášho projektového zámeru. Predmetom našej činnosti v tejto oblasti je riadenie projektov, alebo aj inak nazývaný aj projektový manažment. Pripravíme prieskum a zabezpečíme konzultácie na získanie relevantných informácií a podkladov pre zadávanie parametrov pripravovanej výstavby. Oslovíme vybraných projektantov, konzultantov a iných partnerov na predloženie cenových ponúk. Následne vyberieme projektantov na projektovanie požadovaných stupňov projektovej (vrátane uzemnoplánovacej) dokumentácie, koordinácie, kontroly, evidencie a súčinnosti prác projektanta. Následne konzultujeme s dotknutými orgánmi na podnet projektantov. Zabezpečíme spracovanie štúdií, meraní a prieskumov potrebných v procese prípravy výstavby a v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie. Zastupíme objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými organizáciami a správcami sietí, so zámerom získania vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, povolení a iných potrebných dokumentov k realizácii výstavby.